תקנון האתר

1 הרכישה באמצעות אתר "royalcomfort" כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. קרא את התקנון בקפידה מאחר והוא מהווה הסכם מחייב בינך ובין אתר "יבוא 4 יו".

1.2 קריאת תנאי התקנון היא תנאי מקדמי להשתתפות במכירות המתבצעות באתר. עצם ההשתתפות במכירה המתבצעת באתר מהווה הודעה סופית ומוחלטת ובלתי חוזרת מצד הגולש (הלקוח) כי קרא את הוראות תקנון זה הבין אותן והוא מסכים להן.
.1.3 בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר וענין. אין תוקף למידע ו/או מצג שימסרו בענין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך של שינויו המפורש של תקנון זה ופרסומו.

1.4 רשומי המחשב של האתר בדבר פעולות המתבצעות באמצעות גלישה באתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ופרטיהן.

1.5 האתר רשאי לשנות את תנאי התקנון מידי פעם בפעם עפ"י שיקול דעתו הבלעדי באמצעות פרסום התקנון המתוקן באתר.
2. מי רשאי לרכוש מוצרים

2.1 רק תושבי ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות וזאת בכפוף לאמור בסעיפים 4.1-4.37 להלן: רשאים לרכוש מוצרים, להשתתף במכירה ולהציע הצעות באתר.

2.2 אתר "royalcomfort" רשאי למנוע מגולש באתר (להלן: "מבקר" או "לקוח") את השתתפותו באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

2.3 עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את השם המוצר המוצע למכירה, מחיר מכירה , מפרט המוצר, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ופרטים נוספים (להלן: "דף המכירה").

2.4 בלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה אתר "royalcomfort", מתוקף מעמדו כבעל האתר וכמנהלו, רשאי למנוע ממבקר להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.4.1 אם מבקר עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי,או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

2.4.2 אם מבקר מסר במתכוון פרטים שגויים.

2.4.3 אם מבקר ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר "royalcomfort" או בצדדים שלישיים כלשהם.

2.4.4 אם מבקר הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם האתר או מי מטעמו ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים שרכש, בין באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת.

2.4.5 אם כרטיס האשראי שברשות המבקר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3. אודות המכירות
3.1 כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ על פי דין במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין.

3.2 ההרשמה לאתר תעשה ע"י בחירת שם משתמש וסיסמא והקלדת פרטים בסיסיים כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים אם וככל שידרשו, וזאת בטרם ביצוע ההזמנה.בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: "הלקוח" או "מבצע הפעולה"). על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים אחרת האתר לא יכול להבטיח את ביצוע ההזמנה.

3.3 מיד עם ביצוע הפעולה אתר "royalcomfort" יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.

3.4 חיוב מבצע הפעולה בעלות המוצר או השירות שנרכש על ידו יתבצע באמצעות כרטיס אשראי לאחר ביצוע הפעולה.

3.5 מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לאתר "royalcomfort", בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים. האתר "royalcomfort", יבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את האתר "royalcomfort", בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.לידיעתך: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

3.6 במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של אתר "royalcomfort" לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה אתר "royalcomfort" זכאי לבטל את ההזמנה.

3.7 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין ההוראות הכלליות הנוגעות למכירות לבין הוראות ספציפיות שנקבעו להלן בתקנון ביחס לסוג מסוים של מכירה, יגברו ההוראות הספציפיות הנוגעות לאותה המכירה.

4. אספקת/הובלת המוצרים

4.1 האתר "royalcomfort" (לפי העניין) ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת מחסני החברה בישראל,תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, ומשם יסופקו ללקוח ע"י חברת ההובלות או ע"י הלקוח.

4.2 האתר "royalcomfort" ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. האתר "royalcomfort" ו/או הספקים מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

4.3 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, האתר "royalcomfort" ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. דע: האתר "יroyalcomfort" עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.

4.4 זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

4.5 במקרה של אספקת מוצר ו/או שירות הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה.

5. שירות לקוחות

5.1 בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות של האתר "royalcomfort", אשר ישמחו לעזור.

5.2 לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר "royalcomfort" בדואר אלקטרוני woodline2007@gmail.com , בטלפון : 08-9438969. נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

6. ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

6.1 מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.

6.2 לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

* ברכישה של נכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;

6.3 ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן:

א. טובין פסידים;

ב. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

ג. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;

ד. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

ה. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

6.4 ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לאתר "royalcomfort" בלבד,

6.5 תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או השירות או עקב אי אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה"), יחזיר אתר "royalcomfort" למבצע הפעולה, בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה, ימסור למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה,יעמידו לרשות הספק שפרטיו יימסרו לו על ידי אתר "royalcomfort" במקום שבו נמסר לו הנכס, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

6.6 תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:זכור: על פי חוק הגנת הצרכן, רשאי אתר "royalcomfort " לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה.ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס או אי התאמה כאמור לעיל, יחזיר אתר "יבוא 4 יו" למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה, תמסור למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נשוא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי אתר "royalcomfort" במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה. למען הסר ספק, ביקש מבצע הפעולה כי הנכס ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר והדבר אושר על ידי אתר "royalcomfort", יהיו האתר ו/או הספק האחראי לשילוח רשאים לגבות ממבצע הפעולה דמי שילוח בגין הובלה כאמור.

6.7 דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותו של אתר "royalcomfort" לתבוע את נזקיו בשל כך. על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית,שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

6.8 האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד') לחוק הגנת הצרכן, כמפורט בסעיף ‏12.2 לעיל.דע: ייתכן כי באתר יוצעו מעת לעת מוצרים אשר ייוצרו אישית בעבור מבצע הפעולה על ידי הספק בהתאם להזמנתו האישית של מבצע הפעולה באתר או יעוצבו אישית על ידי המשתמש בעבורו, ,לפי העניין. דע, כי מוצרים כאמור הינם בגדר "טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן", בהתאם להגדרתם בחוק הגנת הצרכן ובסעיף 14ג(ד)(4) לו בפרט (להלן: "מוצר בהזמנה אישית"). לאור האמור, מבצע הפעולה מסכים ומודע לכך כי אתר "royalcomfort" אינו מקבל מוצר בהזמנה אישית בחזרה, ואינו מבטל עסקה כאמור לאחר שהחל כבר ייצורו של המוצר בהזמנה אישית ו/או שהמוצר בהזמנה אישית כבר הופק ו/או נשלח למבצע הפעולה.בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, אתר "royalcomfort" יכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר בהזמנה אישית אשר טרם הוחל ביצורה. הזמנה אשר הודעת ביטול לגביה תתקבל לאחר שיצאה לביצוע תחויב במלוא מחירה. אין באמור בכדי לפגוע בזכויות מבצע הפעולה לבטל את העסקה בגין פגם במוצר, כאמור לעיל בסעיף זה.

6.9 אתר "royalcomfort" יהא רשאי לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

6.9.1 במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

6.9.2 במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה;

6.9.3 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;

6.9.4 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;

6.9.5 אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו;